Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

Dėl RRT norminių teisės aktų

Nuo 2009 metų Viešosios konsultacijos Dėl norminių teisės aktų projektų yra skelbiamos skyriuje Teisinė informacija >Teisės aktų projektai>Įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektai.
 

 


 
Pasibaigusios viešosios konsultacijos

 


 2012 m. kovo 28 d. 14:00 val. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos salėje 2 aukšte vyko Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalus vietinėse ir regioninėse skaitmeninės antžeminės televizijos stotyse sąlygų aprašo projekto viešas aptarimas.

 

2012 m. kovo 22 d. 14:00 val. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje vyko Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 57-1981; 2011, Nr. 56-2695, Nr. 103-4864), pakeitimo projekto viešas aptarimas (protokolas).

 

2011 m. vasario 28 d. ir 2011 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje vyko Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo "Dėl Radijo ryšio plėtros 2500-2690 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo" projekto aptarimas (protokolas ir protokolas).

 

2011 m. vasario 3 d. 15:45 val. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybje vyko Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo "Dėl Radijo ryšio plėtros 2200-2300 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo" projekto viešas aptarimas (protokolas).


2010 m. spalio 26 d. 10:30 val. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje įvyko Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo "Dėl Radijo ryšio plėtros 2300-2400 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo" projekto viešas aptarimas (protokolas).


 

Pakartotinė konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1V–562 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto

Konsultacija vyko nuo
2009-06-19 iki 2009-07-12

Kontaktiniai asmenys:
                                          Rolandas Brukštus
tel. (8~5) 210 5666
el.p. rbrukstus

Projekto tikslas – papildyti Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1V–562 (Žin., 2005, Nr. 76-2786), nuostatomis, reglamentuojančiomis elektroninių ryšių tinklų bendrą statybą.

Viešai konsultacijai skelbiami dokumentai:

-Teisės akto projektas (RRT svetainėje)

-Teisės akto projektas (LRS teisės aktų informacinėje sistemoje)

 

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimo „Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano patvirtinimo“ pakeitimo

Konsultacija vyko nuo
2009-05-21 iki 2009-06-17

Kontaktinio asmens duomenys:

Rimvydas Stasiulionis,
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
tel. (8~5)2105649
[email protected]

Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano, patvirtinto 2003 m. spalio 15 d. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. 1V-125 (Žin., 2003, Nr. 100-4526) ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 (Žin., 2003, Nr. 100-4527) nuostatos yra keičiamos įgyvendinus jame numatytus tikslus ir siekiant numatyti tolesnės radijo ir televizijos transliavimo tinklų plėtros įgyvendinimo priemones.

 

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-1160 „Dėl radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo projekto

Konsultacija vyko nuo
2009-06-03 iki 2009-06-23

Kontaktinio asmens
duomenys:
                                          
Augutis Čėsna
Radijo ryšio departamento direktoriaus pavaduotojas
tel. (8~5) 2105642
el.p. [email protected]

Projekte numatyta pakeisti Radijo dažnių naudojimo planą, sudarant sąlygas skirti radijo dažnius (kanalus) pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. birželo 30 d. sprendimą Nr. 626/2008/EB dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos (MSS), atrankos ir leidimų išdavimo.

 

 

 

 

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo
2009-05-04 iki 2009-06-01

Kontaktinio asmens duomenys:

Rimvydas Stasiulionis,
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
tel. (8~5)2105649
[email protected]

Projektu siekiama aiškiau reglamentuoti atsisakymo skirti radijo dažnį (kanalą) ir atsisakymo pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas atvejus. Pakeičiamas prašymo pakeisti radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas pateikimo terminas. Patikslinamos nuostatos, susijusios su radijo dažnio (kanalo) tarptautinio koordinavimo ir viešo konsultavimosi procedūromis.

 

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1V-292 "Dėl Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" projekto

Konsultacija vyksta nuo
2009-05-22 iki 2009-05-28

Kontaktinio asmens duomenys:

Gintarė Morkūnienė,
Teisėkūros skyriaus vyr. specialistė
tel. (8~5)2105658
el.p. [email protected]

Pagrindinis projekto tikslas - atsisakyti reikalavimo, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai teikiami dokumentų nuorašai (kopijos) būtų patvirtinti notaro.

Siekiant greičiau priimti sprendimą dėl administracinės naštos sumažinimo asmenims (atsisakant notaro patvirtintų kopijų reikalavimo), atitinkamai nustatytas trumpesnis terminas pastaboms ir pasiūlymams pateikti.

 

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 1V-214 „Dėl reikalavimų universaliųjų paslaugų kokybei aprašo ir reikalavimų universaliųjų paslaugų teikėjams, užtikrinant taksofonu teikiamų viešųjų telefono ryšio paslaugų prieinamumą, įskaitant taksofonų prieinamumą neįgaliems šių paslaugų gavėjams, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Konsultacija vyko nuo
2009-04-17  iki 2009-05-15

Kontaktinis asmuo:
Arvydas Bareikis

Paslaugų skyrius
tel. (8~5) 210 5667
el.p. abareikis

Projekto tikslas – patikslinti reikalavimus universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, užtikrinant taksofonu teikiamų viešųjų telefono ryšio paslaugų prieinamumą (Reikalavimų universaliųjų paslaugų teikėjams, užtikrinant taksofonu teikiamų viešųjų telefono ryšio paslaugų prieinamumą, įskaitant taksofonų prieinamumą neįgaliems šių paslaugų gavėjams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 1V-214 (Žin., 2006, Nr. 23-773 ), (toliau – Aprašas) 5.1 punkte nustatytus taksofonų tankius), atsižvelgiant į pokyčius elektroninių ryšių sektoriuje, sumažėjusį Lietuvos Respublikos gyventojų poreikį naudotis viešosiomis telefono ryšio paslaugomis, teikiamomis taksofonais.

 

Viešai konsultacijai buvo skelbiami dokumentai:

-Teisės akto projektas


Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1V–1070 „Dėl Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla  suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 
2009-04-01 iki 2009-05-01

Kontaktiniai asmenys:
Vygantas Vaitkus                       

tel. (8~5) 210 5659
el.p. [email protected]


Projekto tikslas – detaliau reglamentuoti papildomai išduodamo leidimo naudoti radijo šaukinį gavimo atvejus. 

 

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (įsakymas, 1 priedas, 2 priedas)

Konsultacija vyko nuo
2009-03-06 iki 2009-04-09

Kontaktinis asmuo:
                                          Augutė Leipuvienė
Tinklų ir prieigų skyrius
tel. (8~5) 210 5663
el.p. aleipuviene

Projekto tikslas – papildyti elektroninių ryšių veiklų, kuriomis norėdamas verstis ūkio subjektas privalo pranešti Ryšių reguliavimo tarnybai, rūšių sąrašą ir pakoreguoti ketvirtinės ataskaitos apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą formos rodiklius bei atsisakyti ketvirtinės ataskaitos apie teikiamų elektroninių ryšių paslaugų kainas.

Viešai konsultacijai skelbiami dokumentai:

-Teisės akto projektas1 priedas , 2 priedas

 

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1V–562 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Konsultacija vyko nuo
2009-03-12 iki 2009-04-08

Kontaktiniai asmenys:
                                          Rolandas Brukštus
tel. (8~5) 210 5666
el.p. rbrukstus

Rimas Petkevičius
tel. (8~5) 210 5675
el.p. rpetkevicius

Projekto tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2008 m. spalio 31 d. Nr. 32-7071 pavedimą bei papildyti Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1V–562 (Žin., 2005, Nr. 76-2786), nustatant elektroninių ryšių tinklų bendrą statybą bei infrastruktūros įrengimą daugiabučiuose namuose reglamentuojančias nuostatas, atsižvelgiant į Tarnybai pateiktas rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus.

Viešai konsultacijai skelbiami dokumentai:

-Teisės akto projektas


-Viešo pastabų projektui aptarimo protokolas 

  

Dėl ūkio subjektų UAB "Tele2", UAB "Bitė Lietuva" ir UAB "Omnitel" efektyviai veikiančių konkurencinėse rinkose, balso skambučių užbaigimo atitinkamuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose ir susijusių priemonių kainų nustatymo 

Konsultacija vyko nuo
2009-02-02 iki 2009-03-10

Kontaktinis asmuo:
                                          Giedrius Pūras
Apskaitos ir statistikos skyriaus vedėjas
tel. (8~5) 210 5668
el.p. gpuras

Viešajai konsultacijai teiktas įsakymo projektas, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymų Nr. 1V-819 (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 77-787), Nr. 1V-820 (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 77-788) ir Nr. 1V-821 (Informaciniai pranešimai, 2005, Nr. 77-789) 3.4.1 punktais ūkio subjektams UAB „Tele2“, UAB „Bitė Lietuva“ bei UAB „Omnitel“ nustatytų kainų kontrolės įpareigojimų įgyvendinimui.

Viešai konsultacijai skelbti dokumentai:

-Teisės akto projektas (61.0 kb).
-Kainų nustatymo pagrindimas (81.5 kb).
-Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (BU-LRAIC) modelis ( 1.2 Mb )  (vieša versija).
-Tinklų sujungimo taško  (POI) sąnaudų modelis ( 56.0 kb )
-Modelio dokumentacija: lietuvių kalba (521.0 kb), anglų kalba (457.5 kb).
-Jautrumo analizė: lietuvių kalba (686.0 kb), anglų kalba (644.0 kb).

Taip pat pakartotinai buvo skelbti vidutinės svertinės kapitalo kainos (agl. WACC) skaičiavimai. Vidutinės svertinės kapitalo kainos ataskaitą ir dydį rasite čia: lietuvių kalba (434.0 kb), anglų kalba (440.0 kb). Pirmosios viešosios konsultacijos metu skelbtą informaciją, gautas pastabas bei jų vertinimą galite rasti čia

Pastabas pateikė:
-UAB "Bitė Lietuva". Pastabas rasite čia (62.0 kb)  (be konfidencialios informacijos);
-UAB "Omnitel". Pastabas rasite čia (77.6 kb);
-UAB "Tele2" (pateiktos pastabos laikytinos konfidencialia informacija).

2009 m. balandžio 9 d. įvyko viešosios konsultacijos metu gautų pastabų viešas aptarimas. Viešo aptarimo protokolą rasite čia (338.7 kb) . 

Atsižvelgiant į gautas pastabas bei viešo aptarimo rezultatus, sprendimas ruošiamas: koreguojamas BU-LRAIC modelis, koreguojamas teisės akto projektas, atnaujinti WACC skaičiavimai (lietuvių kalba (439.5 kb) , anglų kalba (424.5 kb)).  

Priimtas sprendimas:

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2009 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 1V-727

 

Dėl nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimų padalinio veiklos nuostatų patvirtinimo ( 98.5 kb )

Konsultacija vyksta nuo
2009-01-14 iki 2009-02-02

Kontaktinis asmuo:
                                          Rytis Rainys
Tinklų ir informacijos saugumo skyriaus vedėjas
tel. (8~5) 2105676
el.p. rrainys

Viešosioms konsultacijoms teikiamas įsakymo projektas "Dėl nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimų padalinio veiklos nuostatų patvirtinimo"

 

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 138 „Dėl Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2008-12-10 iki 2008-12-24

Kontaktinio asmens
duomenys:
                                           
Aleksandras Bielousovas
tel. (8~5)2105672
el.p. [email protected]

Teisės akto projekto tikslas - pakeisti Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninį reglamentą, siekiant įgyvendinti 2008 m. birželio 20 d. Komisijos direktyvą 2008/63/EB dėl konkurencijos galinių įrenginių rinkose (OL 2008 L 162, p. 20).

Konsultacijos laikas sutrumpintas atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisijos direktyva 2008/63/EB turi būti įgyvendinta iki 2008 m. gruodžio 31 d.

Teisės akto projektas

 

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 1V-297 „Dėl Rinkos tyrimo taisyklių“ pakeitimo"

Konsultacija vyko

nuo 2008-12-22

iki 2009-01-23

Kontaktinio asmens
duomenys:
                                           
Lina Žongolavičiūtė
tel. (8~5) 210 5689
el.p. [email protected]

Rinkos tyrimo taisyklės papildytos aktualia nuoroda į 2008 10 15 Komisijos rekomendaciją 2008/850/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos 7 straipsnyje numatytų pranešimų, terminų ir konsultacijų.

Pastabų ir pasiūlymų nebuvo.

 

Konsultacija dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių pakeitimo

Konsultacija vyko nuo
2008-12-24 iki 2009-01-22

Kontaktinio asmens
duomenys:
                                          
Augutis Čėsna
Radijo ryšio departamento direktoriaus pavaduotojas
tel. (8~5) 2105642
el.p. acesna

Viešosioms konsultacijoms teikiamas įsakymo dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 122-4382), pakeitimo projektas. 

 

 

Priimtas sprendimas:

2009 m. sausio 29 d. RRT direktoriaus įsakymas Nr. 1V-132 ( 65.0 kb )

  

Konsultacijos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-167 "Dėl radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo" pakeitimo 

Konsultacija vyko nuo
2008-10-07 iki 2008-10-29

Kontaktinio asmens
duomenys:
                                          
Ričardas Budavičius
Radijo dažnių valdymo
skyriaus vedėjas
tel. (8~5) 2105643
el.p. rbudavicius

Siūlomo įsakymo projektu siekiama įgyvendinti 2008 m. gegužės 21 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/411/EB dėl 3400–3800 MHz dažnių juostos antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo (OL 2008 L 144, p. 77), 2008 m. birželio 13 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/477/EB dėl 2500–2690 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas (OL 2008 L 163, p. 37) ir 2008 m. rugpjūčio 5 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/671/EB dėl suderinto naudojimosi radijo spektru 5875–5905 MHz dažnių juostoje saugumą užtikrinančiomis intelektinėmis transporto valdymo sistemomis (OL 2008 L 220, p. 24).

2008 m. lapkričio 13 d. 10 val. Ryšių reguliavimo tarnybos trečio aukšto salėje organizuojamas gautų pastabų dėl aukščiau minėto teisės akto projekto aptarimas. Suinteresuotas šalis prašome dalyvauti, apie savo dalyvavimą pranešant nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu.

Teisės akto projektas

Gautų pastabų lentelė
Gautų raštų su pastabomis ir pasiūlymais kopijos: UAB Omnitel, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

  

Konsultacijos dėl Radijo ryšio plėtros 380-385 MHz ir 390-395 MHz radijo dažnių juostose plano projekto

Konsultacija vyko nuo
2008-07-11 iki 2008-07-26

Kontaktinio asmens
duomenys:
                                          
Augutis Čėsna
Radijo ryšio departamento direktoriaus pavaduotojas
tel. (8~5) 2105642
el.p. acesna

Parengtas antrosioms konsultacijoms Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Radijo ryšio plėtros 380-385 MHz ir 390-395 MHz radijo dažnių juostose plano patvirtinimo" projektas. Projekto tikslas - nustatyti radijo dažnių (kanalų) iš 380-385 MHz ir 390-395 MHz radijo dažnių juostų skyrimo tvarką ir pagrindines naudojimo sąlygas. 

 

  

Konsultacijos dėl leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6-420 MHz ir 428,6-430 MHz radijo dažnių juostų skaičiaus apribojimo ir su tuo susijusio Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-167 „Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 20-614), papildymo.

Konsultacija vyko nuo
2008-06-19 iki 2008-07-11

Kontaktinio asmens
duomenys:
                                          
Augutis Čėsna
tel. (8~5) 2105642
el.p. acesna

Užtikrinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 51 straipsnio 10 dalies nuostatų vykdymą, nustatomas 21 dienos konsultavimosi terminas.

 

 

   Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo nr. 1V-1160 „Dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Konsultacija vyko nuo 2008-11-27 iki 2008-12-08

Kontaktinio asmens
duomenys:
                                           
Arvydas Bareikis
tel. (8~5)2105667
el.p. [email protected]

Pakartotinė konsultacija

Projekto tikslas – papildyti galinių įrenginių, skirtų gauti paslaugas suteikimo sąlygų reglamentavimą, paslaugų teikimo apribojimo tvarką, paslaugų gavėjui pažeidus sutarties sąlygas ir (arba) viršijus nustatytą paslaugų kredito limitą bei patikslinti paslaugų teikėjo telefonu teikiamos informacijos apie savo teikiamas Paslaugas ar kitokių telefonu teikiamų paslaugų apmokestinimą.

GAUTOS PASTABOS IR PASTABŲ LENTELĖ
PRIDĖTA PRIE PASIBAUGUSIŲ KONSULTACIJŲ

  

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. birželio 3d. įsakymo Nr. 1V-539 „Dėl ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas sprendimo taisyklių  patvirtinimo“ pakeitimo

Konsultacija vyko

nuo 2008-12-24

iki 2009-01-23

Gautos pastabos

Kontaktinio asmens
duomenys:
                                           
Rasa Karalienė
tel. (8~5) 210 5685
el.p. [email protected]

 

  

 

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl ūkio subjektų UAB „Tele2“, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Omnitel“ balso skambučių užbaigimo atitinkamuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose ir susijusių priemonių aukščiausios kainų ribos nustatymo“ 

Konsultacija vyko nuo
2008-09-26 iki 2008-10-24

Kontaktinio asmens
duomenys:

Audrius Šniepis
Elektroninių ryšių departamento Apskaitos ir statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas
tel. (8 5) 210 5669
el.p. asniepis

 

Projektu siekiama spręsti rinkoje esančią konkurencijos problemą kai skambučių užbaigimo judriojo telefono ryšio tinkluose paslaugos yra teikiamos aukštesne kaina nei mažmeninės balso skambučių viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose paslaugų kainos. Projektu siekiama nustatyti laikiną skambučių užbaigimo UAB „Tele2“, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Omnitel“ viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose ir susijusių priemonių aukščiausią kainų ribą iki Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba nustatys ūkio subjekto, efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje, balso skambučių užbaigimo viešajame judriojo telefono ryšio tinkle kainas.

 

Tarnyba informavo, jog 2008 m. rugsėjo 26 d. skelbiant teisės akto projektą viešai konsultacijai įsivėlė klaida. Klaida pastebėta teisės akto projekto 3 lape pateiktos lentelės 1.1 ir 1.2 punktuose. Teisingą teisės akto projektą rasite čia (67.5 kb).

 

Teisės akto projektas, paskelbtas 2008 m. rugsėjo 26 d.,  kuriame buvo pastebėta klaida pateikiamas čia (68.0 kb).

 

Pastabas pateikė:

 

-UAB "Tele2" ( 971.4 kb ) ;

-TEO LT, AB ( 120.7 kb ) ;

-UAB "CSC Telecom", UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas", UAB "Norby telecom" ( 445.0 kb ) .

 

RRT komentarai pateiktoms pastaboms ( 82.0 kb )

 

Priimtas sprendimas:

 

2008 m. lapkričio 26 d. RRT direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1024 ( 54.0 kb )

 

 

Konsultacija dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-27 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto

Konsultacija vyko nuo
2008-09-12 iki 2008-10-09

Kontaktinio asmens
duomenys:
                                          
Algirdas Naraškevičius
Judrosios tarnybos skyriaus
 vedėjo pavaduotojas
tel. (8~5) 2105646
el.p. anaraskevicius

Projektu numatoma pakeisti Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo sąrašą, įgyvendinant 2008 m. rugpjūčio 13 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/673/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą 2005/928/EB dėl 169,4–169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje.


Teisės akto projektas.

Pastabų negauta.

 

 

 

Konsultacija dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-27 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto

Konsultacija vyko nuo
2008-08-07 iki 2008-09-03

Kontaktinio asmens
duomenys:
                                          
Algirdas Naraškevičius
Judrosios tarnybos skyriaus vedėjo pavaduotojas
tel. (8~5) 2105646
el.p. anaraskevicius

Projektas pakeičia Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo sąrašą, siekiant įgyvendinti 2008 m. balandžio 7 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/294/EB dėl suderintų spektro naudojimo judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose (JRO paslaugos) teikti Bendrijoje sąlygų bei 2008 m. gegužės 23 d. Europos Komisijos sprendimą 2008/432/EB, iš dalies keičiantį sprendimą 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose.


Įsakymo projektas.

Pastabų negauta.

 

Konsultacija dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymo nr. 138 „Dėl  radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Konsultacija vyko nuo
2008-07-04

iki 2008-07-30

Kontaktinio asmens
duomenys:
                                           
Virgilijus Stundžia
tel. (8~5) 2105671
el.p. [email protected]

Pastabų negauta

 

 

 

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo nr. 1V-1160 „Dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2008-05-16

iki 2008-06-13

Kontaktinio asmens
duomenys:
                                           
Arvydas Bareikis
tel. (8~5)2105667
el.p. [email protected]

Projekto tikslas – tiksliau reglamentuoti galinių įrenginių, skirtų gauti paslaugas suteikimo sąlygas, paslaugų kredito limito nustatymo procedūrą bei paslaugų teikimo apribojimo tvarką, paslaugų gavėjui pažeidus sutarties sąlygas ir (arba) viršijus nustatytą paslaugų kredito limitą, informacijos apie suteiktas paslaugas, tarifus ir kainą teikimą, bei patikslinti paslaugų teikėjo telefonu teikiamų informavimo ar kitokių paslaugų apmokestinimą.

GAUTOS PASTABOS

PASTABŲ LENTELĖ

 

 

 

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. birželio 6 d. įsakymo nr. 1V-761 „Dėl  standartų ir (arba) techninių specifikacijų, skirtų elektroninių ryšių tinklams, paslaugoms ir susijusioms priemonėms bei paslaugoms, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Konsultacija vyko nuo 2008-05-29

iki 2008-06-26

Kontaktinio asmens
duomenys:
                                           
Virgilijus Stundžia
tel. (8~5) 2105671
el.p. [email protected]

Pastabų negauta

 

 

Konsultacija dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Konsultacija vyko nuo 2008-05-07

iki 2008-06-03

Gautos pastabos
Viešo aptarimo protokolas

Priimtas sprendimas

 

  

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1V-659 „Dėl Ginčų tarp pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų ir naudotojų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Konsultacija vyko nuo 2008-04-26

iki 2008-05-23

 

 

Pastabų negauta.                                                                                                                               


 

Konsultacija dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89, papildymo projekto

Konsultacija vyko nuo
2008-03-17

iki 2008-04-14

 

Gautos pastabosKonsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus  2004 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-645 „Dėl skirtųjų linijų paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto

Konsultacija vyko nuo
2008-03-05 iki 2008-04-01

 

 

 

Pastabų lentelė ruošiama.

 

 


 

Konsultacija dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo ,,Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje, skambučių inicijavimo, skambučių užbaigimo, nacionalinio bei tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų TEO LT, AB viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, kainų nustatymo“

Konsultacija vyko nuo 2007-09-26 iki 2007-10-26

- Įsakymo projektas ( 107.0 kb )

- Apskaitos modelis (viešoji versija) ( 357.5 kb )

- Apskaitos modelio (viešoji versija) dokumentacija ( 468.5 kb )

 

Pastabos ir pasiūlymai:

- UAB "CSC telecom", UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas", UAB "Interneto pasaulis", UAB "Norby telecom", UAB "Cubio" ( 1.3 Mb )

- TEO LT, AB ( 103.5 kb )

 

Informacija atnaujinta 2012-03-30
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku