Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

Tarptautinis tarptinklinis ryšys

 DUK dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio (angl. roaming)

 

1. Kas reguliuoja tarptautinio tarptinklinio ryšio teikimą Europos Sąjungoje?

 

Tarptautinio tarptinklinio ryšio teikimą Europos Sąjungoje reguliuoja šie teisės aktai:

    

 

   

 

2. Ar paslaugų teikėjas gali nustoti teikti tarptinklino ryšio paslaugas po 2017 m. birželio 15 d.

 

Taip, tačiau paslaugų teikėjas tai turi padaryti laikydamasis tam tikrų taisyklių. Visų pirma sutartyje tarp paslaugų teikėjo ir gavėjo turi būti aptarta operatoriaus teisė keisti sutarties sąlygas vienašališkai. Dėl to patariame atidžiai perskaityti sudarytas sutartis. Jei paslaugų teikimo sutartyje operatoriaus teisės keisti sutarties sąlygas neaptarta, paslaugų teikimo sąlygos negali būti keičiamos. Antra, operatorius, blogindamas paslaugų gavėjo esamą padėtį (nustodamas teikti tam tikras paslaugas, didindamas paslaugų kainas), turi informuoti klientus prieš mėnesį, kartu aiškiai ir nedviprasmiškai nurodant apie kliento teisę nutraukti sutartį be netesybų. Trečia, tuo atveju, kai paslaugų gavėjai apie pakeitimus informuojami netinkamai ir neaiškiai, laikytina, kad jie turi teisę pasinaudoti galimybe nutraukti sutartį be netesybų net praėjus įspėjimo terminui.

Tačiau akcentuotina tai, kad tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą Europos Sąjungoje reglamentuojantys teisės aktai (apie juos žiūrėkite DUK 1.) neįpareigoja teikti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas Europos Sąjungoje. Šių paslaugų teikėjai yra laisvi priimti sprendimus dėl konkrečių kainodaros ir paslaugų apimties variantų. Tačiau keičiant paslaugų teikimo sąlygas ir jas bloginant, apie tokius pakeitimus turi būti pranešta iš anksto kaip aprašyta aukščiau.

Jei paslaugų gavėjas sutiko, kad jam nuo 2017-06-15 būtų „išjungtos“ tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos ir jis nori pasinaudoti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugomis po 2017-06-15, paslaugų teikėjas pirmiausia turi pasiūlyti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas Europos Sąjungoje be jokio papildomo mokesčio arba su RRT leistu papildomu mokesčiu.

 

3. Ar pasirinkęs planą „kalbėk kaip namie“ (angl. Roam Like At Home, RLAH), kuriuos operatoriai siūlo įgyvendindami Reglamentą, būdamas Lietuvoje, galėsiu skambinti be papildomo mokesčio į visas ES šalis?

 

Reglamentas reguliuoja tik tas paslaugas, kuriomis naudojamės išvykę į užsienį – t.y. keliaudami po ES.

Reglamentas nereguliuoja Lietuvos operatorių siūlomų tarptautinių skambučių kainų, kai skambinama iš Lietuvos į ES šalis. Tarptautinių skambučių ir trumpųjų žinučių (SMS) kainos po Reglamento pakeitimų įsigaliojimo išlieka tokios pačios, kaip buvo susitarta su paslaugų teikėju.

 

4. Tuo atveju, jei paslaugų teikėjas man neteiks tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų, ar galėsiu, būdamas Lietuvoje, skambinti į užsienį?

 

Taip. Galimybė (ar jos nebuvimas) naudotis paslaugomis būnant užsienyje (tarptinklinio ryšio paslaugos) nekeičia naudojimosi paslaugomis Lietuvoje sąlygų. Tai reiškia, kad jei turėjote galimybę, būdamas Lietuvoje, skambinti ar rašyti trumpąsias žinutes (SMS) į užsienį, tokia galimybė turi išlikti.

 

Taip pat atkreipiame dėmesį į savokų skirtumus. Tarptautinis skambutis laikomas toks sujungimas, kai skambinama į užsienį, būnant Lietuvoje. Tarptautinis tarptinklinis ryšys - tai visuma priemonių, suteikiančių galimybę naudotis paslaugomis būnant kitoje valstybėje.

Reglamentas nustato tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąlygas, vadinasi, tas sąlygas, kurios yra taikomos, kai klientas yra užsienyje, tačiau Reglamentas nereguliuoja skambučių iš Lietuvos į užsienį, (atliekamų klientui būnant Lietuvoje (namų šalyje) kainų ir sąlygų.

 

5. Ar paslaugų teikėjas tarptautinio tarptinklinio ryšio Europos Sąjungoje paslaugoms gali taikyti didesnes kainas nei Lietuvoje teikiamų paslaugų kainos? 

 

Taip. Tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą Europos Sąjungoje reglamentuojantys teisės aktai nustatė, kad nuo 2017 m. birželio 15 d. tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos Europos Sąjungoje turi kainuoti tiek pat kiek namie. Tačiau tie patys teisės aktai nustatė atvejus ir sąlygas, kai tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainos gali būti didesnės nei namie.

Pirmas toks atvejis yra tai, kai paslaugų teikėjų planuojamos sąnaudos suteikti paslaugas yra didesnės nei paslaugų teikėjų planuojamos gauti pajamos. Tokiu atveju paslaugų teikėjai gali kreiptis į RRT su prašymu taikyti papildomą mokestį. UAB „Bitė Lietuva“, Telia Lietuva, AB, UAB „Tele2“ ir UAB "Teledema" kreipėsi į RRT su prašymu taikyti papildomus mokesčius teikiant tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas Europos Sąjungoje. RRT, įvertinusi pateiktą informaciją, suteikė teisę taikyti papildomus mokesčius. RRT leisti taikyti maksimalūs papildomi mokesčiai yra nurodyti toliau:

 

Kainos nurodytos

su PVM

Iki 2017-06-15   galiojanti didmeninių kainų riba

 

 

(maksimalus   papildomas mažmeninis mokestis vartotojams)

Nuo 2017-06-15   įsigaliosianti didmeninių kainų riba

 

(maksimalus   papildomas mažmeninis mokestis vartotojams viršijus sąžiningo naudojimo   sąlygą)

Nuo 2017-06-15**

Maksimalus   papildomas mažmeninis tarptinklinio ryšio mokestis, kurį turi teisę taikyti   operatoriai***

UAB „Bitė Lietuva“

UAB „Tele2“

Telia Lietuva, AB

UAB „Teledema“

UAB „EUROCOM“

Skambučiai - skambinti

6,05 ct/min.

3,87 ct/min.

1,40 ct/min.

1,60 ct/min.

2,11 ct/min.

4,67 ct/min.

1,96 ct/min

Skambučiai - atsiliepti

1,30 ct/min.

-

1,25 ct/min.

1,14 ct/min.

3,36 ct/min.

1,08 ct/min

Trumposios žinutės

(SMS)

2,42 ct/SMS

1,21 ct/SMS

-

-

-

1,08 ct/SMS

0,38 ct/SMS

Duomenų perdavimas

61,95 Eur/GB

(6,05 ct/MB*1024)

7,26 Eur/GB*

 

6,45 Eur/GB

(0,63 ct/MB*1024)

2,97 Eur/GB

(0,29 ct/MB*1024)

5,22 Eur/GB

(0,51 ct/MB*1024)

7,81 Eur/GB

(0,76 ct/MB*1024)

4,71 Eur/GB

(0,46 ct/MB*1024)

 * Įsigaliojo nuo 2018-01-01

**UAB „Eurocom“ maksimalus papildomas mažmeninis tarptinklinio ryšio užmokestis leistinas nuo 2017 m. gruodžio 6 d.

 

RRT nustatyto papildomo mokesčio taikymas nėra elektroninių ryšių paslaugų sąlygų bloginimas, nes tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainos mažėja ir paslaugų gavėjas neįgyja teisės nutraukti sutartį be netesybų.

 

Antras toks atvejis yra tai, kai paslaugų gavėjas viršija sąžiningo naudojimo ribas. Siekiant, kad dėl kainų skirtumų skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse nebūtų piktnaudžiaujama tarptinklinio ryšio paslaugų naudojimu (pavyzdžiui, paslaugų naudojimas kitiems tikslams nei laikinas ryšio naudojimas užsienyje), Tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą Europos Sąjungoje reglamentuojantys teisės aktai  nustatė sąžiningo naudojimo taisykles. Sąžiningo naudojimo taisyklės yra siejamos su paslaugų naudojimo apimtimis Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungoje valstybėse narėse, rezidavimo trukme Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungoje valstybėse narėse. Papildomai buvo nustatytos sąžiningo naudojimo taisyklės duomenų perdavimo paslaugoms, kurių kainos yra mažesnės nei didmeninės duomenų perdavimo paslaugos kaina. Kai paslaugų naudotojas sunaudoja daugiau duomenų nei sąžiningo naudojimo riba, šią ribą viršijantis duomenų kiekis gali būti apmokestintas ne didesniu užmokesčiu nei didmeninės duomenų perdavimo paslaugos kaina, pridėjus pridėtinės vertės mokestį. Šį atvejį pailiustruosime dviem pavyzdžiais.

 

Pavyzdys 1. Išankstinio paslaugų teikėjo sąskaitoje yra 2,9 Eur (su PVM) ir šią sumą galima išnaudoti visoms paslaugoms. Paslaugų naudotojo sąžiningo naudojimo riba būtų 2,9 / 1,21 / 7,7 = 0,311 GB, kur 7,7 yra didmeninės duomenų perdavimo paslaugos kaina Eur/GB. Taigi, paslaugų gavėjas be papildomo mokesčio arba su RRT nustatytu papildomu mokesčiu gali išnaudoti 0,311 GB, o šią ribą viršytas duomenų kiekis gali būti apmokestingas didmeninės duomenų perdavimo paslaugos kaina.

 

Pavyzdys 2. Paslaugų gavėjas, už paslaugas mokantis pagal sutartis, per mėnesį moka 5 Eur (su PVM) ir gali naudotis neribotais pokalbiais, siųsti neribotą skaičių SMS ir gali išnaudoti 2 GB duomenų. Paslaugų naudotojo sąžiningo naudojimo riba būtų 5 / 1,21 / 7,7 × 2 = 1,073 GB, kur 7,7 yra didmeninės duomenų perdavimo paslaugos kaina Eur/GB, o 2 yra duomenų kiekio perskaičiavimo koeficientas asmenims, kurie už paslaugas moka pagal sąskaitas. Taigi, paslaugų gavėjas be papildomo mokesčio arba su RRT nustatytu papildomu mokesčiu gali išnaudoti 1,073 GB, o šią ribą viršytas duomenų kiekis iki jis pasieks 2 GB ribą gali būti apmokestintas didmeninės duomenų perdavimo paslaugos kaina. Pasiekus 2GB ribą paslaugų gavėjas už paslaugas turės mokėti pagal jo turimo plano sąlygas kartojant anksčiau aprašytus sąžiningo naudojimo kiekio apskaičiaivmo veiksmus.

Paslaugų teikėjas gal būti nustatęs sąžiningo naudojimo taisykles ir Lietuvoje teikiamoms paslaugoms. Pavyzdžiui, paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad per dieną paslaugų gavėjas neturi skambinti ilgiau nei 300 min. Paslaugų teikėjas Lietuvoje galiojančias sąžiningo naudojimo taisykles gali pritaikyti ir tarptauitnio tarptinklinio ryšio Europos Sąjungoje teikiamoms paslaugoms.

 

Trečias toks atvejis, yra tai, kai paslaugų gavėjas pasirenka kitą mokėjimo planą, kurio tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų Europos Sąjungoje kainos yra didesnės nei „mokėk kaip namie“ (angl. Roam Like at Home) kainos. Šių planų kainos nėra reguliuojamos, tačiau tokius planus paslaugų gavėjai turi pasirinkti tik savo valia ir tik sąmoningai išreikšdami tokį pasirinkimą(aktyviais veiksmais).

 

6. Kiek laiko paslaugų teikėjai galės taikyti papildomą mokestį už tarptinklinio ryšio paslaugas?

 

Vadovaujantis 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (OL 2012 L 172, p. 10), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2015/2120 (OL 2015 L 310, p. 10) 6c straipsnio 1 dalimi, papildomas mokestis taikomas tik tiek, kiek būtina padengti reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo nuostolius. RRT, vykdydama Reglamento priežiūrą, gali bet kuriuo metu pareikalauti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas pakeistų ar nustotų taikyti papildomą mokestį, jei papildomas mokestis taikomas kitiems nei nuostolių padengimas tikslams arba kai kaina už savo šalyje gaunamas paslaugas padengia tarptinklinio ryšio paslaugų išlaidas.

 

7. Kokia kitų valstybių praktika, pereinant prie „mokėk kaip namie“ principo?

 

RRT žiniomis, iš visų Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės šalių (viso 31), prašymus dėl papildomo užmokesčio yra gavę 16 šalių. RRT žinoma, kad Estijos ir Suomijos nacionalinės reguliavimo institucijos yra patvirtinusios teisę operatoriams taikyti papildomus užmokesčius.

 

8. Ar Europos Sąjungoje galiu sunaudoti tiek duomenų, kiek namie, ir už tai papildomai nemokėti.

 

Europos Sąjungoje galimų sunaudoti duomenų kiekis, kuris bus apmokestintas pagal principą „mokėk kaip namie“ arba prie Lietuvoje taikomos kainos pridedant RRT leistą takyti papildomą mokestį, priklausys nuo konkretaus plano suteikiamų duomenų kiekio ir jo kainos, bei planui taikomų sąžiningo naudojimo taisyklių.

Tarptautinio tarptinklinio ryšio Europos Sąjungoje teikimą reglamentuojantys teisės aktai numato dviejų tipų kiekybinius paslaugų apribojimus, siekiant nustatyti sąžiningo naudojimosi taisykles:

1)   Jei tarptinklinio ryšio paslaugų gavėjas naudojasi išankstinio apmokėjimo tarifų planais, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas gali taikyti tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo mažmeninių paslaugų limitą. Šis limitas apskaičiuojamas turimą kredito likutį (pinigų suma, kurią klientas yra iš anksto apmokėjęs už paslaugas ir kurios ribose teikiamos paslaugos), buvusį atvykimo į kitą Europos Sąjungos šalį metu ir atėmus PVM, padalijant iš didžiausios leistinos didmeninės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainos (nuo 2017-06-15 iki 2017-12-31 ši kaina yra 7,7 Eur/GB arba 0,0077 Eur/MB). Pvz., jei paslaugų gavėjo kredito likutis tik ką atvykus į Lenkiją buvo 3,63 Eur, atėmus PVM jis bus lygiai 3 Eur, tuomet duomenų perdavimo paslaugų ES limitas apskaičiuojamas 3 Eur/7,7 Eur = 0,39 GB.

2)   Jei tarptinklinio ryšio paslaugų gavėjas naudojasi neapibrėžtinio duomenų kiekio paslaugų paketu (neapibrėžtinio kiekio paslaugų paketas – paslaugų paketas, kai apskaičiuota 1 GB duomenų kaina yra žemesnė nei 7,7 EUR/GB (šiuo atveju 1GB=1000MB)), tarptautinio tarptinklinio ryšio Europos Sąjungoje duomenų perdavimo kiekis, kuriuo gali naudotis toks paslaugų gavėjas periodiškai keliaudamas ES, turi būti bent dvigubai didesnis už kiekį, apskaičiuotą visą Lietuvoje taikomą to neapibrėžtinio duomenų kiekio paslaugų paketo mažmeninę kainą (be PVM), atitinkančią visą atsiskaitomąjį laikotarpį (dažniausiai 1 mėn.), padalijant iš didmeninės duomenų perdavimo tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu kainos (nuo 2017-06-15 iki 2017-12-31 ši kaina yra 7,7 Eur/GB arba 0,0077 Eur/MB). Pvz., jei paslaugų gavėjas atskirai už duomenų perdavimo paslaugą Lietuvoje moka 3 Eur/GB (su PVM), tuomet duomenų perdavimo paslaugų Europos Sąjungoje limitas apskaičiuojamas 3 Eur / 1,21 / 7,7 Eur x 2 = 0,644 GB.

 

Taigi, nemokamai arba taikant RRT patvirtintą papildomą mokestį, paslaugų gavėjas galėtų išnaudoti duomenų kiekį, apskaičiuotą pagal sąžiningo naudojimo taisykles. Duomenys, viršijantys sąžiningo naudojimo ribą, gali būti apmokestinti kaina, ne didesne nei didmeninė duomenų perdavimo paslaugų kaina.

 

9. Ar nepažeidžia mano teisių paslaugų teikėjas, siūlydamas man brangesnius planus su tarptinkliniu ryšiu, nors deklaruojama, kad kainos mažėja? Ar paslaugų teikėjas gali siūlyti kitą planą su „kalbėk kaip namie“ principu, tačiau jo netaikyti mano turėtam planui?

 

Ar paslaugų teikėjo veiksmai pažeidžia paslaugų gavėjo teises ir tarptautinio tarptinklinio ryšio Europos Sąjungoje teikimą reguliuojančius teisės aktus, priklauso nuo paslaugų teikėjo sprendimo įgyvendinti reguliavimą. Sprendimus dėl konkrečių kainodaros variantų daro patys operatoriai, o RRT pareiga yra užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos tarptautinio tarptinklinio ryšio teikimą Europos Sąjungoje reguliuojančių teisės aktų nuostatos bei paslaugų gavėjų interesai.

 

Jei paslaugų teikėjas nusprendė keisti paslaugų apimtį ir nebeteikti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų, klientas, norėdamas gauti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas, turi pasirinkti planus, kurie leis naudotis norimomis paslaugomis. Pirmiausia paslaugų teikėjas turi pasiūlyti planą, kuris atitiks principą „mokėk kaip namie“. Jei paslaugų teikėjas nusprendė nebeteikti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų Europos Sąjungoje, „kalbėk kaip namie“ kainos neturi būti pritaikytos kliento turimam planui.

Paslaugų teikėjas gali siūlyti kitą (ir brangesnį) planą nei dabar turimas planas ir kuriame tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos Europos Sąjungoje bus apmokestintos pagal principą „mokėk kaip namie“. Paslaugų teikėjas taip pat gali siūlyti kitus mokėjimo planus nei „mokėk kaip namie“ planai. Šių paslaugų kainos ir paslaugų sąlygos nėra reguliuojamos ir juos paslaugų gavėjas turi pasirinkti tik savo valia ir tik sąmoningai išreikšdamas tokį pasirinkimą(aktyviais veiksmais).

Kokia bus naujo pasirinkimo kaina – didesnė ar mažesnė – turi būti vertinama pagal siūlomais mokėjimo planais suteikiamų naudų vieneto kainas. Tai reiškia, kad bendra pagal mokėjimo planą mokama kaina gali būti ne mažesnė ar netgi didesnė, tačiau perskaičiavimus pagal mokėjimo planus suteikiamas naudas (kitaip tariant, padalinus mokėjimo plano mokestį gaunamų paslaugų kiekiams, paslaugų vieneto kaina neturi didėti).

Kaip buvo minėta DUK 2, RRT atkreipia dėmesį, kad Reglamentas nenumato poreikio keisti elektroninių ryšių paslaugų teikimo apimtį (įtraukti į paslaugų apimtį tarptinlinį ryšį arba išimti iš teikiamų elektroninių ryšių paslaugų apimties). Tokie veiksmai kaip kainų keitimas, mokėjimo planų su skirtingomis elektroninių ryšių paslaugų apimtimis siūlymas nėra būtini siekiant įgyvendinti Reglamentą, todėl visi sutarčių pakeitimai, kurių aiškiai nenumato Reglamentas, turi būti atliekami laikantis Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių.

 

Jei paslaugų teikėjas paslaugų apimties nekeičia, nuo 2017-06-15 d. jis tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas Europos Sąjungoje turi apmokestinti ne didesniais mokesčiai nei nustatė RRT Šis pasaugų gali siūlyti kitą planą su „kalbėk kaip namie“ principu, tačiau jį pasirinkti klientas turi tik savo valia ir tik sąmoningai išreikšdamas tokį pasirinkimą(aktyviais veiksmais).

 

10. Ar tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugoms Europos Sąjungoje gali būti taikomos kitos kainos nei „mokėk kaip namie“ kainos.

 

Taip. Tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai kaip alternatyvą „mokėk kaip namie“ kainoms gali siūlyti „alternatyvius“ planus, kuriems netaikomi tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų reguliavimą Europos Sąjungoje reglamentuojančių teisės aktų principai. Tokius planus paslaugų gavėjai gali pasirinkti tik savo valia ir tik sąmoningai išreikšdami tokį pasirinkimą. Paslaugų teikėjas jokiais būdais negali versti vartotojų daryti tokio pasirinkimo. Siekiant apsaugoti paslaugų gavėjus nuo operatorių piktnaudžiavimo ir spaudimo duoti paslaugų gavėjo sutikimą „alternatyviai“ kainodarai, teisės aktuose yra numatyta, kad prieš paslaugos gavėjui sutinkant, jog jam būtų pritaikyta tokia „alternatyvi“ kainodara, jam turi būti suprantamai išaiškintos ne tik siūlomos „alternatyvios“ kainodaros nuostatos, bet ir tai ką jis praras atsisakydamas „mokėk kaip namie“ kainų.

 

11. Ar tarptinklinio ryšio paslaugų reguliavimas taikomas ir išankstinio apmokėjimo paslaugoms?

 

Taip. Vadovaujantis tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų reguliavimą Europos Sąjungoje reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai nuo 2017-06-15 tiek esamiems, tiek ir naujiems tarptinklinio ryšio vartotojams privalo automatiškai pritaikyti „kalbėk kaip namie“ kainodarą (įskaitant ir atvejus kai leista toliau taikyti reguliuojamo dydžio papildomą mokestį), nesvarbu kokią kainodarą jie buvo pasirinkę prieš tai. Tai taikytina tiek išankstinio mokėjimo abonentams, tiek atsiskaitantiems pagal sutartį.

 

Tačiau jei paslaugų teikėjas keičia paslaugų apimtį ar kitaip keičia paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų gavėjui gali tekti atlikti papildomus veiksmus, siekiant pasinaudoti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugomis Europos Sąjungoje.

 

12. Į ką atkreipti dėmesį, susitariant su paslaugų teikėju dėl tarptinklinio ryšio paslaugų?

 

Klientas visada turi teisę reikalauti atskleisti jam visą aktualią informaciją apie elektroninių ryšių paslaugas. Siekiant tinkamai informuoti galutinius paslaugų gavėjus apie reguliavimo pakeitimus ir dėl to sąlygotus sutartinių santykių (įskaitant sutarčių sąlygas) pokyčius, siūlome atkreipti dėmesį į sutartyse nurodytas paslaugų teikimo sąlygas:

      kas yra sutarties dalykas: ar įeina į sutarties dalyką tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos;

      paslaugų kainas, kas įeina į prakalbamą mokestį (siūlytina nurodyti ir įeinančių į šį mokestį paslaugų vieneto kainą) ir kokie tarifai taikomi viršijus paslaugų kiekius;

      sąžiningo naudojimo taisykles, kurios turėtų būti aiškios;

      paslaugų apmokestinimui aktualią informaciją, apvalinimo ypatumus;

      aiškią ir skaidrią informaciją apie perėjimą tarp planų (perjungimas atliekamas per vieną darbo dieną, atidėjimas (jei toks taikomas) neviršija 2 mėn.).

      naudas, jei pasirenkamas kitas nei „mokėk kaip namie“ (įskaitant ir atvejus kai leista toliau taikyti reguliuojamo dydžio papildomą mokestį) planas, naudų praradimas turi būti atskleistas aiškiai ir suprantamai.

 

13. Ar paslaugų teikėjui pritaikius RRT leistą papildomą mokestį turiu teisę nutraukti sutartį be netesybų?

 

RRT nustatyto papildomo mokesčio taikymas nėra elektroninių ryšių paslaugų sąlygų bloginimas, nes tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainos mažėja ir paslaugų gavėjas neįgyja teisės nutraukti sutartį be netesybų.

 

Informacija atnaujinta 2018-04-13
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku