Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

Universaliosios pašto paslaugos teikėjas

Universalioji pašto paslauga:

Paslaugos teikėjas

Paslaugos

Paslaugos teikėjo pareigos

Paslaugos teikimo vietos

Pašto tinklo naudojimas

Kokybės reikalavimai

Sąnaudų apskaita

Tarifai

 

Paslaugos teikėjas

Vadovaujantis LR Pašto įstatymu, AB Lietuvos paštas yra universaliosios pašto paslaugos teikėjas iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Universaliosios pašto paslaugos teikėjo įpareigojimo tvarkos aprašas nustato universaliosios pašto paslaugos teikėjo įpareigojimo tvarką.

 

Paslaugos

Lietuvos Respublikos teritorijoje universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo teikti šią universaliąją pašto paslaugą:

1. surinkti, rūšiuoti, vežti ir pristatyti iki 2 kilogramų pašto siuntas;

2. surinkti, rūšiuoti, vežti ir pristatyti iki 10 kilogramų pašto siuntinius;

3. surinkti, rūšiuoti, vežti ir pristatyti registruotąsias ir įvertintąsias pašto siuntas;

4. pristatyti iki 20 kilogramų pašto siuntinius, gautus iš kitų valstybių narių.

1, 2, 3 punktuose nurodyta universalioji pašto paslauga apima vidaus ir tarptautinę pašto paslaugą.

 

Jeigu universaliosios pašto paslaugos teikėjas pašto siuntas siunčia dideliais kiekiais ir yra susitaręs su siuntėju dėl šių pašto siuntų surinkimo vietos, pristatymo terminų ir kitų sąlygų, tai tokia jo teikiama pašto paslauga nelaikoma universaliąja pašto paslauga. Dideliu kiekiu laikoma, kai vienas siuntėjas per vieną mėnesį universaliosios pašto paslaugos teikėjui pateikia siųsti 1 000 ir daugiau korespondencijos siuntų arba 250 ir daugiau pašto siuntinių.

 

Pašto paslauga, turinti pridėtinę vertę, nėra priskiriama prie universaliosios pašto paslaugos. Pašto paslauga, turinčia pridėtinę vertę, laikoma:

1. pašto siuntų pristatymas ir surinkimas naudotojo pageidaujamu laiku ir (ar) vietoje;

2. patvirtinimas apie pašto siuntos įteikimą, pašto siuntos pristatymo eigos keitimas;

3. galimybės bet kuriuo laiku gauti informaciją apie pašto siuntos buvimo vietą suteikimas;

4. kita pridėtinę vertę turinti paslauga.

 

Paslaugos teikėjo pareigos

Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo:

1. visiems naudotojams vienodomis sąlygomis užtikrinti universaliosios pašto paslaugos nenutrūkstamą teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip 5 darbo dienas per savaitę, išskyrus atvejus, priklausančius nuo nenugalimos jėgos (force majeure); taip pat užtikrinti bent vieną pašto siuntų surinkimą ir bent vieną pristatymą per darbo dieną į pašto paslaugos gavėjo gyvenamąją ar buveinės vietą;

2. reguliariai teikti ir viešai skelbti pašto paslaugos teikimo vietose ir savo interneto svetainėje išsamią ir nuolat atnaujinamą informaciją naudotojams ir pašto paslaugos teikėjams apie universaliąją pašto paslaugą, galimybę ja naudotis, jos kainas ir kokybės reikalavimus arba Lietuvos standartus ir kitus leidinius;

3. pagal universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikas įrengti naudotojų poreikius atitinkantį skaičių pašto paslaugos teikimo vietų;

4. vykdyti universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimus, kiekvienais metais organizuoti universaliosios pašto paslaugos kokybės patikrinimą ir pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai tokio patikrinimo rezultatus;

5. išleisti ir išimti iš apyvartos pašto mokos ženklus;

6. kompensuoti sekogramų, karo belaisvių ir internuotų asmenų korespondencijos siuntų siuntimo išlaidas;

7. savo interneto svetainėje skelbti metinę ataskaitą apie suteiktą universaliąją pašto paslaugą, įskaitant išnagrinėtų skundų skaičių ir informaciją apie tai, kaip jie buvo išspręsti;

8. taikyti Susisiekimo ministerijos nustatytus privalomai taikomus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, tarptautines ir Europos specifikacijas ir (ar) rekomendacijas, susijusias su pašto paslaugos teikimu;

 

Teikiama universalioji pašto paslauga turi atitikti Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklėse nustatytus universaliosios pašto paslaugos teikimo reikalavimus ir sąlygas.

 

Paslaugos teikimo vietos 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pašto įstatymu, universaliosios pašto paslaugos teikėjas AB Lietuvos paštas yra įpareigotas šalies teritorijoje teikti universaliąją pašto paslaugą ir privalo pagal Universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikas įrengti naudotojų poreikius atitinkantį pašto paslaugų teikimo vietų skaičių.

 

Universaliosios pašto paslaugos gali būti teikiamos stacionariose, kilnojamose universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietose, universaliųjų pašto paslaugų teikėjo agentų darbo vietose bei naudojant viešam naudojimui skirtas pašto dėžutes.

 

Atstumas nuo pašto paslaugų naudotojo gyvenamosios vietos iki universaliosios pašto paslaugos teikimo vietos

Pagal Universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikas:

  1. miesto gyvenamosiose vietovėse stacionarios, kilnojamos universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos bei pašto agentų darbo vietos turi būti ne toliau kaip 3 km tiesiausiu atstumu, o viešam naudojimui skirtos pašto dėžutės – ne toliau kaip 2 km tiesiausiu atstumu nuo pašto paslaugų naudotojo gyvenamosios ar buveinės vietos;
  2. kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje turi būti įrengta ne mažiau kaip viena stacionari universaliosios pašto paslaugos teikimo vieta arba agentų darbo vieta;
  3. nuo seniūnijų centrų nutolusiose kaimo gyvenamosiose vietovėse papildomai gali būti įrengiama ir kilnojamoji universaliosios pašto paslaugos teikimo vieta.

  

Pašto tinklo naudojimas

Siekiant užtikrinti naudotojų interesus ir skatinti veiksmingą konkurenciją, pašto paslaugos teikėjas, valdantis pašto tinklą, privalo derėtis, kai to reikalauja kitas pašto paslaugos teikėjas, ir sudaryti sutartį su kitu pašto paslaugos teikėju, kai jis kreipiasi, dėl šio pašto tinklo, įskaitant pašto kodų sistemą, adresų duomenų bazę, abonentines pašto dėžutes, informaciją apie adreso pasikeitimą, peradresavimo ir grąžinimo siuntėjui paslaugas, naudojimo. Pašto tinklą valdantis pašto paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad tokia sutartis dėl pašto tinklo naudojimo būtų sudaroma laikantis nediskriminacinių, proporcingų ir skaidrių sąlygų. Už naudojimąsi kito pašto paslaugos teikėjo pašto tinklu pašto paslaugos teikėjas moka sutarties šalių sutartą užmokestį.

  

Kokybės reikalavimai

Universaliosios pašto paslaugos turi atitikti Universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimų apraše universaliosios pašto paslaugos teikėjui nustatytus reikalavimus.

Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo visiems universaliosios pašto paslaugos naudotojams vienodomis sąlygomis užtikrinti universaliosios pašto paslaugos nenutrūkstamą teikimą visoje šalies teritorijoje kiekvieną darbo dieną ir ne mažiau kaip penkias darbo dienas per savaitę, laikydamasis kokybės reikalavimų, nustatytų atsižvelgiant į korespondencijos siuntimo nuo siuntėjo iki gavėjo terminą.

Universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimai (standartai) siunčiamoms korespondencijos siuntoms Lietuvoje ir tarp Europos Sąjungos valstybių turi atitikti šioje lentelėje nustatytus reikalavimus:

 

Lietuvoje

Terminas dėl korespondencijos siuntimo nuo pradžios iki galo

Kiekybinis kriterijus

Kitą po korespondencijos išsiuntimo dieną

85% pirmenybinių korespondencijos siuntų

Trečią po korespondencijos išsiuntimo dieną

97% pirmenybinių korespondencijos siuntų

Antrą dieną po korespondencijos išsiuntimo

85% nepirmenybinių korespondencijos siuntų

Ketvirtą dieną po korespondencijos išsiuntimo

85% nepirmenybinių korespondencijos siuntų

Tarp Europos Sąjungos valstybių

Terminas dėl korespondencijos siuntimo nuo pradžios iki galo

Kiekybinis kriterijus

Trečią po korespondencijos išsiuntimo dieną

85% pirmenybinių korespondencijos siuntų

Penktą po korespondencijos išsiuntimo dieną

97% pirmenybinių korespondencijos siuntų

 

Universaliosios pašto paslaugos kokybės tyrymai

Vadovaujantis Pašto įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 12 punktu Ryšių reguliavimo tarntba prižiūri, kaip universaliosios pašto paslaugos teikėjas organizuoja universaliosios pašto paslaugos kokybės patikrinimą ir vieną kartą per metus viešai skelbia šio patikrinimo rezultatus.

 

Nepriklausomo universaliosios pašto paslaugos kokybės tikrinimo rezultatai už 2015 metus
Nepriklausomo universaliosios pašto paslaugos kokybės tikrinimo rezultatai už 2014 metus

Nepriklausomo universaliosios pašto paslaugos kokybės tikrinimo rezultatai už 2013 metus

 

Universaliosios pašto paslaugos kokybės tikrinimo rezultatų ataskaita už 2012 metus

Universaliosios pašto paslaugos kokybės tikrinimo rezultatų ataskaita už 2011 metus

Universaliosios pašto paslaugos kokybės tikrinimo rezultatų ataskaita už 2010 metus

Universaliosios pašto paslaugos kokybės tikrinimo rezultatų ataskaita už 2009 metus

Universaliosios pašto paslaugos kokybės tikrinimo rezultatų ataskaita už 2008 metus

Universaliosios pašto paslaugos kokybės tikrinimo rezultatų ataskaita už 2007 metus

Universaliosios pašto paslaugos kokybės tikrinimo rezultatų ataskaita už 2006 metus

Universaliosios pašto paslaugos kokybės tikrinimo rezultatų ataskaita už 2005 metus

Universaliosios pašto paslaugos kokybės tikrinimo rezultatų ataskaita už 2004 metus

 

Standartai

Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo taikyti šiuos standartus:

LST EN 14012 „Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Skundų tvarkybos principai“;

LST EN 13850+A1 „Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Pavienių pirmenybinių siuntų suminės siuntimo trukmės nustatymas“;

 

Sąnaudų apskaita

Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo tvarkyti apskaitą pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus pagrindinius sąnaudų apskaitos tvarkymo principus bei sąnaudų apskaitos sistemos reikalavimus, taip pat kitus su sąnaudų apskaita susijusius reikalavimus, tarp jų reikalavimą atlikti auditą.

 

Pagrindiniai sąnaudų apskaitos tvarkymo principai ir sąnaudų apskaitos sistemai keliami reikalavimai nustatyti Universaliosios pašto paslaugos teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklėse.

 

Universaliosios pašto paslaugos teikėjo AB Lietuvos pašto sąnaudų apskaitos sistemos, veikusios konkrečiais metais, auditorių išvados skelbiamos toliau esančioje lentelėje:
 
Sąnaudų skaičiavimo metai AB Lietuvos pašto pateikta audito išvada RRT užsakymu atlikto audito išvada
2015 Nepriklausomo auditoriaus išvada RRT užsakymu atlikto nepriklausomos audito išvada
2014 Nepriklausomo auditoriaus išvada RRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2013 Nepriklausomo auditoriaus išvada RRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2012 Nepriklausomo auditoriaus išvada RRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2011 Nepriklausomo auditoriaus išvada RRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2010 Nepriklausomo auditoriaus išvada RRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2009 Nepriklausomo auditoriaus išvada

RRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada

2008

Nepriklausomo auditoriaus išvada

 -
2007 Nepriklausomo auditoriaus išvada

RRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada

2006 Nepriklausomo auditoriaus išvada  -
2005 Nepriklausomo auditoriaus išvada  -
2004 Nepriklausomo auditoriaus išvada  -

 

Tarifai

Universaliosios pašto paslaugos tarifai turi būti prieinami visiems naudotojams, pagrįsti šios paslaugos sąnaudomis, skaidrūs ir nediskriminaciniai. Tarifai turi būti vienodi visiems tos pačios kategorijos universaliosios pašto paslaugos naudotojams.

Universaliosios pašto paslaugos tarifus nustato Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba. Tarifai eurais.

Universaliosios pašto paslaugos naudotojas, norėdamas iš anksto sužinoti pašto siuntų siuntimo mokestį gali pasinaudoti pašto paslaugų kainų skaičiuokle.

Informacija atnaujinta 2017-04-04
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku