Versija neįgaliesiemsMobili versijaPradinisStruktūraParašykite mums
 

Atmintinė

Bendra informacija

 

Pagal galiojančius teisės aktus RRT organizuoja B ir A lygio radijo mėgėjų kvalifikacinius egzaminus, išlaikiusiems A lygio egzaminą ir to pageidaujantiems, išduoda Darnųjį radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimą (HAREC), suteikia ar naikina radijo šaukinius, direktoriaus įsakymu išduoda ar naikina: B ir A klasės leidimus radijo mėgėjų veiklai, leidimus naudoti radijo šaukinį, A klasės mėgėjams ir klubams – leidimus naudoti radijo šaukinį tam tikra proga ir leidimus naudoti radijo šaukinį radijo švyturio ar retransliatoriaus identifikavimui, neturintiems CEPT leidimo atvykusiems radijo mėgėjams užsieniečiams – laikinus leidimus radijo mėgėjo veiklai.

 

Norintys tapti radijo mėgėjais arba radijo mėgėjai, norintys gauti naują leidimą ar leidimą naujam terminui, pasibaigus ankstesniojo galiojimo terminui ar pasikeitus duomenims, tiesiogiai, paštu, faksu ar per apsaugotą interneto prieigą turi pateikti RRT nustatytos formos prašymą. Nepilnai, netiksliai užpildyti arba nepasirašyti prašymai neregistruojami ir nenagrinėjami. Prašymai e-paštu gali būti pateikiami, atsiunčiant užpildytą ir pasirašytą bei nuskenuotą ar nufotografuotą standartinio prašymo formą. Laisvos formos prašymai ar be parašo neregistruojami ir nenagrinėjami. Prašymo forma nekeičiama. Atsiųsti per apsaugotą prieigą kito asmens prašymai neregistruojami.

 

Jei pretendentas tapti radijo mėgėju jaunesnis nei 16 metų, kartu su nustatytos formos prašymu RRT turi būti pateiktas raštiškas vieno iš tėvų ar globėjų sutikimas, kad jis užsiimtų radijo mėgėjų veikla, prisiimant atsakomybę, kol jis sulauks pilnametystės.

 

Prašymo 1, 2 ar 3 (nepilnamečiams), 4, 5 ir 6 (jei yra), 8, 15 17 ar 18 ir 20 punktus pildo visi asmenys. 4 ir 8, 7 ir 15 punktai gali sutapti.

Pretendentai tapti radijo mėgėjais papildomai pildo 10, 11 ir 12 prašymo punktus, jei laikys A lygio egzaminą.

Radijo mėgėjai, anksčiau jau turėję leidimą ir norintys gauti leidimą naujam galiojimo terminui, papildomai pildo 11 punktą (turintys dar tebegaliojantį leidimą 11 punkte žymi „pataisytą“, taip pat pildo 16 punktą).

A klasės radijo mėgėjai ar klubai, pageidaujantys gauti leidimą naudoti šaukinį tam tikra proga, pildo 13 bei 14 punktus ir pateikia priedą su progos aprašymu, kuriame išdėsto, kokiam įsimintinam įvykiui pažymėti šio šaukinio prašoma. Pageidaujamą šaukinį sudarančios skaičių ir (arba) raidžių sekos turi turėti prasminį ryšį su siejamu įvykiu ar data.

Radijo mėgėjui ar klubui prašant leidimo naudoti šaukinį radijo švyturio ar retransliatoriaus identifikavimui, pildomas 13 punktas.

Asmenys ir klubai papildomai pildo 13. ir 15 punktus. Jei leidimo naudoti radijo šaukinį klubui prašoma naujai, privaloma pateikti raštišką įrodymą, kad klubo veikla yra susijusi su radijo mėgėjų veikla. Klubui priklausyti turi bent vienas radijo mėgėjas, turintis leidimą radijo mėgėjo veiklai.

Jei radijo mėgėjas pageidauja gauti daugiau nei vieną leidimą, jei įmanoma nebūtina pildyti atskirų prašymų, o tiesiog pažymėti ar užpildyti visus reikiamus aktualius punktus.

Atvykę užsienio radijo mėgėjai, neturintys CEPT leidimo, papildomai pildo 11 punktą ir žymi „laikiną“”, taip pat žymi 14 punktą.

 

Jei fizinis asmuo yra jau pensinio amžiaus, turi neįgalumą ar yra dar moksleivis, o juridinis asmuo yra mokymo ar socialiai remtina įstaiga, tai įrašoma 9 punkte.

 

Pagal galiojančius tarifus radijo mėgėjai moka RRT už egzamino laikymą ir už radijo aparatūros techninį patikrinimą (esant poreikiui). Už leidimo, pataisyto leidimo išdavimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitų. Klubai moka rinkliavą VMI už leidimo ar pataisyto leidimo išdavimą.

 

Pagal galiojančią mokėjimo tvarką pensinio amžiaus asmenys ir asmenys, kuriems nustatytas neįgalumas, nemoka už kvalifikacinio egzamino radijo mėgėjų veiklai laikymą, bet valstybės rinkliavą VMI už leidimo, pataisyto leidimo radijo mėgėjų veiklai išdavimą ar leidimo naudoti radijo šaukinį išdavimą moka visi, nes lengvatų VMI nenumato.

 

Mokesčių sumos:

 

RINKLIAVA (mokama į VMI sąskaitą

už leidimo radijo mėgėjų veiklai, taip pat laikino ar pataisyto leidimo radijo mėgėjų veiklai (rašytinio dokumento) išdavimą (už kiekvieną leidimą)

2,90 EUR

(10 Lt)

 RINKLIAVA

(mokama į VMI sąskaitą)

už leidimo naudoti radijo šaukinį (rašytinio dokumento) išdavimą (už kiekvieną leidimą)

2,90 EUR

(10 Lt)

 Užmokestis (mokamas RRT)

už radijo mėgėjų ryšio įrenginių patikrinimą (už vieną įrenginį)

13,32 EUR

(46 Lt)

 Užmokestis (mokamas RRT)

už kvalifikacinio egzamino radijo mėgėjų veiklai laikymą

2,03 EUR

(7 Lt)

     

 

 

Ryšių reguliavimo tarnybos rekvizitai:

 


Biudžetinė įstaiga
Kodas 121442211

PVM mokėtojo kodas LT 214422113

Juridinių asmenų registras

a.s. Nr. LT82 7300 0100 0241 0679 

AB bankas „Swedbankas“

Banko kodas 73000

 

 

Fiziniai ir juridiniai asmenys mokėjimus gali atlikti tik per banką. Kadangi galiojančios mokėjimo tvarkos 47 p. nustatyta, kad pagal tarifų 6.7 p. už leidimo radijo mėgėjų veiklai, laikino ar pataisyto leidimo radijo mėgėjų veiklai, ar leidimo naudoti radijo šaukinį išdavimą mokama iš anksto, leidimas bus rengiamas tik sumokėjus rinkliavą. Asmenys, užpildę prašymo 17 punktą, RRT direktoriaus įsakymu išduotą leidimą gaus registruotu laišku, o užpildę prašymo 18 punktą, leidimą įsipareigoja atsiimti patys per 10 dienų, gavę RRT informaciją, kad jis parengtas.

Pateikus RRT prašymą, jei pretendentas ar radijo mėgėjas nėra atleistas nuo atitinkamo mokesčio, 6 punkte arba 4 punkte nurodytu adresu išsiunčiama informacija dėl mokėjimo. Pretendentams tapti radijo mėgėjais, informacija mokėjimui už egzaminą kartu su informaciniu raštu išsiunčiama e-paštu arba paštu.  

Sumokėjus valstybės rinkliavą, ruošiamas RRT direktoriaus įsakymas bei leidimas ir išsiunčiami registruotu laišku. Laikantiems egzaminus, pirmiausia išsiunčiama išankstinė sąskaita ir sąskaita faktūra už egzaminą, o gavus sėkmingai išlaikyto kvalifikacinio egzamino lapą – informacija dėl valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą.

Jei anksčiau išduotas leidimas radijo mėgėjo veiklai ar leidimas naudoti radijo šaukinį dar galioja prašymo pateikimo RRT metu, tai asmuo prašyme žymi, kad būtų išduotas pataisytas leidimas. Tokiu atveju žymimas prašymo 16 punktas ir jei pageidaujama gauti kitą, nei ankstesniame leidime įrašytas, šaukinį, tai įrašoma 15 punkte.

Jei radijo mėgėjas turėjo kelis šaukinius, 15 punkte pasirinktinai įrašomas vienas, kuris turėtų būti įrašytas naujame leidime. Jei prašymo teikėjas turi teisę ir pageidauja gauti ne vieną šaukinį, kai vienas šaukinys bus įrašytas leidime radijo mėgėjų veiklai, o kitas - leidime naudoti radijo šaukinį, antras šaukinys įrašomas 13 punkte.

 

Jei radijo mėgėjas po tam tikro laiko nori atnaujinti radijo mėgėjo veiklą ir jau turėjo skirtą radijo šaukinį su prefiksu „LY“, žymimas prašymo 11 punktas, jei turėjo tik „UP“ ar „RP“ šaukinį, pildomi 10 (dėl egzamino) ir 11 punktai.

 

Kategorijų ir klasių atitikimo lentelė

Eil. Nr.

Kategorijos

Pastabos

Kategorijos

Pastabos

Klasės

Pastabos

Klasės(dabar)

Pastabos

1.

I

aukščiausia

D

aukščiausia

A

CEPT I

A

CEPT

2.

II

 

C

 

3.

-

 

-

 

B

CEPT II

4.

III

 

B

 

C

nacionalinė

B

CEPT pradedančiojo radijo mėgėjo (buvusi nacionalinė)

5.

IV

žemiausia

A

žemiausia

 

Pastaba: Radijo mėgėjai, anksčiau, t.y., kai buvo 4 radijo mėgėjų kategorijos,  turėję C ar D kategorijas arba po to turėjusieji B (CEPT II) ar A (CEPT I) klases, gali pretenduoti į A klasės leidimą be papildomo egzaminavimo. B nacionalinės klasės, t.y. buvusios C nacionalinės klasės, kuri tapo B, po CEPT I ir II klasių apjungimo, gali pretenduoti į CEPT pradedančiojo radijo mėgėjo (B klasės) leidimą. B (buvusios CEPT II) klasės radijo mėgėjai priskiriami A klasei ir turi teisę gauti A klasės leidimą.

 

Visi anksčiau išduoti leidimai galioja iki leidime nurodytos galiojimo datos tomis sąlygomis, kuriomis buvo išduoti, jei jie nebuvo RRT direktoriaus įsakymu panaikinti.

 

Į keturženklius ir proginius šaukinius turi teisę pretenduoti tik A klasės radijo mėgėjai ir klubai. Šaukiniai su prefiksu "LY0" skiriami retransliatorių ar švyturių identifikavimui.

Radijo mėgėjai, turėję nacionalinės klasės leidimus su įrašytu šešiaženkliu naujoko šaukiniu (pvz., LY3Nxx), turi teisę prašyti skirti penkiaženklį šaukinį be raidės „N“.

A klasės radijo mėgėjai ar klubai, turėję skirtą daugiau nei vieną radijo šaukinį, esant pageidavimui, gali prašyti papildomai prie leidimo radijo mėgėjų veiklai ar leidimo naudoti radijo šaukinį išduoti dar ir leidimą naudoti anksčiau jiems jau skirtą šaukinį. Jei yra poreikis, tai netrukdo jiems prašyti papildomai dar ir leidimo naudoti radijo šaukinį retransliatoriaus ar švyturio identifikavimui ar leidimo naudoti proginį šaukinį. A klasės radijo mėgėjai ir klubai tai pat gali prašyti išduoti papildomai leidimą naudoti radijo šaukinį, skiriant naują radijo šaukinį, jei jų šaukinys, įrašytas galiojančiame leidime yra ilgesnis, nei pageidaujamas.

 

 

Būsimajam radijo mėgėjui

 

Pretendentas tapti radijo mėgėju ir gauti šiai veiklai leidimą turi pateikti RRT prašymą laikyti vieno ar abiejų lygių kvalifikacinius egzaminus ir išduoti leidimą radijo mėgėjo veiklai jo pasirinktu laisvu šaukiniu. Jei bus laikomas ir A lygio egzaminas, galima prašyti išduoti HAREC.

 

Jei asmuo nėra atleistas nuo mokesčio už egzaminą ir prašyme įrašyta, kad dokumentai turi būti siunčiami paštu, jis paštu kartu su informaciniu raštu dėl būsimo egzamino gaus informaciją mokėjimui su RRT banko rekvizitais ir nurodyta suma už vieno ar abiejų egzaminų laikymą. Egzaminą laikyti jis galės tik sumokėjęs už egzaminą ir gavęs iš egzaminų komisijos pirmininko informaciją apie paskirtą egzamino datą ir laiką.

 

Jei asmuo yra atleistas nuo mokesčio už egzaminą, jis laukia pranešimo iš egzaminų komisijos pirmininko apie paskirtą egzamino datą.

 

Kai egzaminų komisijos pirmininkas RRT pristato egzaminų lapą, kad pretendentas ar radijo mėgėjas sėkmingai išlaikė egzaminą, būsimam radijo mėgėjui ar radijo mėgėjui, laikiusiam aukštesnio lygio egzaminą, išsiunčiama informacija dėl valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą ir (jei siunčiama paštu) sąskaita faktūra, patvirtinanti, kad RRT buvo gautas mokestis už egzaminą. Jei informacija dėl valstybės rinkliavos sumokėjimo už būsimo leidimo išdavimą siunčiama e-paštu, sąskaita faktūra, patvirtinanti gautą mokestį už egzamino laikymą bus išsiųsta kartu su leidimu.

 

RRT radus VMI sistemoje, kad valstybės rinkliava už leidimo išdavimą sumokėta, direktoriaus įsakymu 5 metų laikotarpiui yra rengiamas atitinkamos klasės leidimas radijo mėgėjo veiklai, skiriant pageidaujamą šaukinį ir HAREC, jei buvo išlaikytas A klasės egzaminas ir pageidaujamas jo išdavimas, kurie registruotu laišku išsiunčiami prašyme nurodytu korespondenciniu adresu arba informuojama, kad leidimą galima tasiimti, jei taip buvo pageidauta Prašyme.

 

Informacinė schema būsimajam radijo mėgėjui

 

 

Radijo mėgėjui

B klasės leidimą turintis radijo mėgėjas, norėdamas gauti aukštesnės A klasės leidimą radijo mėgėjo veiklai, turi RRT pateikti prašymą leisti laikyti A lygio kvalifikacinį egzaminą ir išduoti leidimą radijo mėgėjo veiklai tuo pačiu ar kitu pasirinktu laisvu šaukiniu. Jei ankstesnis leidimas dar tebegalioja, prašoma pataisyto leidimo ir prašyme žymimas punktas dėl ankstesnio leidimo panaikinimo. Jei radijo mėgėjas pageidaus gauti HAREC, reikia pažymėti atitinkamą prašymo punktą.

 

Radijo mėgėjas, norintis gauti leidimą radijo mėgėjo veiklai tolesniam periodui, turi pateikti RRT prašymą išduoti leidimą radijo mėgėjo veiklai tuo pačiu ar kitu pasirinktu laisvu šaukiniu.

 

Egzaminą išlaikius sėkmingai ir egzaminų komisijos pirmininkui pristačius RRT egzaminų lapą, radijo mėgėjui išsiunčiama informacija dėl valstybės rinkliavos sumokėjimo už leidimo išdavimą ir sąskaita faktūra, patvirtinanti, kad RRT buvo gautas mokestis už egzaminą., jei siunčiama paštu. Jei siunčiama e-paštu, sąskaita faktūra bus išsiųsta registruotu laišku kartu su leidimu.

RRT turint informaciją apie sumokėtą rinkliavą už leidimo išdavimą, direktoriaus įsakymu 5 metų laikotarpiui išduodamas atitinkamos klasės leidimas radijo mėgėjo veiklai, skiriant pageidaujamą šaukinį, kuris registruotu laišku išsiunčiamas prašyme nurodytu korespondenciniu adresu.

 

Jau turintis skirtą radijo šaukinį ir turintis ar turėjęs leidimą radijo mėgėjas, norėdamas gauti leidimą naujam laikotarpiui ar pasikeitus duomenims, pateikia prašymą ir moka ta pačia tvarka, kaip nurodyta aukščiau. Jei ankstesnis leidimas prašymo RRT pateikimo metu dar galiojo, prašoma išduoti pataisytą leidimą.

 

Jei radijo mėgėjas pagal anksčiau galiojusią tvarką turėjo kelis leidimuose įrašytus šaukinius, jis turi prašymo 15 punkte įrašyti tik vieną. Galima prašyti išduoti leidimą tik naudoti papildomą radijo šaukinį radijo švyturio ar retransliatoriaus identifikavimui, o A klasės radijo mėgėjams ar klubams – leidimą naudoti radijo šaukinį tam tikra proga, A klasės radijo mėgėjams ar klubams, taip pat leidimą naudoti papildomą radijo šaukinį, jau skirtą anksčiau arba naują trumpesnį, nei turimas.

 

Klubams gali būti išduodamas leidimas naudoti radijo šaukinį, leidimas naudoti šaukinį tam tikra proga ir leidimas naudoti radijo šaukinį švyturio ar retransliatoriaus identifikavimui.

 

Radijo mėgėjas, kuris nori atnaujinti šią veiklą po pertraukos, pateikia prašymą išduoti leidimą radijo mėgėjo veiklai, jei anksčiau jau turėjo skirtą radijo šaukinį su prefiksu „LY“, arba prašymą laikyti egzaminą ir išduoti leidimą radijo mėgėjo veiklai, jei turėjo šaukinį su kitokiu prefiksu.

 

Informacinė schema radijo mėgėjui

 

 

Radijo klubui

Klubas – tai juridinis asmuo, kurio veikla susijusi su radijo mėgėjų veikla. Šiai bendrai klubo narių veiklai 5 metų laikotarpiui gali būti išduodamas leidimas naudoti radijo šaukinį, o taip pat laikotarpiui iki 60 dienų - leidimas naudoti proginį radijo šaukinį, kuris gali būti skiriamas įvairiems įsimintiniems įvykiams arba datoms paminėti ir kurį sudarančios skaičių ir (arba) raidžių sekos turi prasminį ryšį su siejamu įvykiu ar data. Klubas gali prašyti išduoti leidimą naudoti papildomą radijo šaukinį radijo švyturio ar retransliatoriaus identifikavimui.

 

Klubui pateikus RRT prašymą, išsiunčiama informacija dėl valstybės rinkliavos sumokėjimo už leidimo išdavimą.

RRT turint informaciją, kad rinklliava  už leidimo išdavimą sumokėta, direktoriaus įsakymu išduodamas leidimas naudoti radijo šaukinį, kuris registruotu laišku išsiunčiamas prašyme nurodytu korespondenciniu adresu.

 

Jau turintis skirtą radijo šaukinį ir turintis ar turėjęs leidimą, klubas, norėdamas gauti leidimą naujam laikotarpiui ar pasikeitus duomenims, pateikia prašymą ir moka RRT ta pačia tvarka, kaip nurodyta aukščiau. Jei ankstesnis leidimas prašymo RRT pateikimo metu dar galiojo, prašoma išduoti pataisytą leidimą.

 

Klubas, kuriam pagal anksčiau galiojusią leidimų išdavimo tvarką skirtas šaukinys buvo įrašytas kolektyvinei stočiai vadovavusio fizinio asmens vardu išduotame leidime radijo mėgėjų veiklai, turi pateikti ne tik savo, bet ir minėto asmens prašymą, kuriame ankstesnysis leidimo savininkas prašo panaikinti jo vardu išduotą leidimą.

 

Klubas, turintis leidimą naudoti radijo šaukinį, turi teisę leisti naudoti jam skirtą radijo šaukinį radijo mėgėjui, turinčiam galiojantį leidimą radijo mėgėjų veiklai, arba asmeniui, neturinčiam leidimo radijo mėgėjų veiklai, bet prižiūrimam radijo mėgėjo, turinčio galiojantį leidimą radijo mėgėjų veiklai. Klubas už netinkamą radijo šaukinio naudojimą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacinė schema radijo klubui

 

Mokant valstybės rinkliavą, būtina nurodyti įmokos kodą 5777, priešingu atveju informacija apie į VMI sąskaitą sumokėtą rinkliavą RRT nebus prieinama, todėl leidimo išdavimas užsitęs, kol situacija nebus išspręsta.

 

Informacija atnaujinta 2017-09-11
atgal
 

Norėdami Jums pasiūlyti pilnavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku